Regulamin serwisu starylis.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników niniejszego serwisu, określa on zasady jego działania, jego funkcje i odpowiedzialność za treści zamieszczone na jego łamach.

Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem internetowym: https://starylis.pl, jest spółka Reach Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000594586, o kapitale zakładowym 5000 zł, NIP 1231309063, REGON 36343987.

§ 2  Definicje

 1. Serwis - serwis prowadzony pod nazwą stary lis dostępny pod adresem https://starylis.pl;
 2. Operator - Reach Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Górnym wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000594586, NIP 1231309063, REGON 363439878
 3. Odwiedzający - użytkownik korzystający z Serwisu
 4. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu
 5. Zestawienie - zbiór wybranych przez Serwis Produktów
 6. Produkt - produkt prezentowany w Serwisie
 7. Administrator – administrator danych osobowych Odwiedzających

§ 3 Podstawowe informacje dotyczące Serwisu

 • Serwis prezentuje produkty i udostępnia kontakt z podmiotem, który posiada lub posiadał w ofercie dany produkt.
 • Serwis nie prowadzi sprzedaży produktów.
 • Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne - serwis nie pobiera żadnych opłat od użytkowników Serwis'u.
 • Serwis nie uczestniczy jako strona w ew. transakcjach dotyczących prezentowanych produktów i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ich przebieg.

§ 3 Kontakt z Serwisem

 1. Adres Operatora: 05-540 Zalesie Górne, ul. Białej Brzozy 27, gm. Piaseczno, województwo Mazowieckie
 2. Adres e-mail do kontaktu z Serwisem w sprawach ogólnych: kontakt@starylis.pl
 3. Adres e-mail do Administratora Danych Osobowych: kontakt@starylis.pl
 4. Odwiedzający może porozumiewać się z Operatorem za pomocą adresu e-mail: kontakt@starylis.pl

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Serwisu, w tym przeglądania przygotowanych Zestawień, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. włączona obsługa plików cookies.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Operator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Odwiedzającego.
 2. Ceny podane w Serwisie są orientacyjne i mogą być nieaktualne.
 3. Operator nie zapewnia dostępności produktów u polecanych w zestawieniach.

§ 6 Dane osobowe w Serwisie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest jego Operator.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są w celach statystycznych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, i są na życzenie Odwiedzającego mogą zostać modyfikowane zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Dane osobowe zbierane w celu wykonywania umowy są usuwane po okresie 3 lat ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, tj. po wygaśnięciu ew. roszczeń majątkowych (zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego).

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Treści prezentowane przez Serwis w przeważającej części są w języku polskim lecz nie jest to regułą.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/